KOMUNIKAT PRAWNY


Cel

Ta strona została zaprojektowana w celu upowszechnienia produktów oferowanych przez IMPORTACO S.A. o hiszpańskim numerze podatkowym A-46.063.889, z siedzibą w Barranco, S / N Polígono Norte, Beniparrell, Walencja 46469, Hiszpania. W Portalu mogą znajdować się obszary, w których dostęp do treści jest nieograniczony lub ograniczony. W przypadku treści zastrzeżonych dostęp do nich można uzyskać po wprowadzeniu NAZWY UŻYTKOWNIKA i HASŁA, które są przypisane użytkownikowi zgodnie z punktem B.4 niniejszych ogólnych warunków.
IMPORTACO S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia, przerwania lub zawieszenia dostępu do PORTALU i korzystania z jego ZAWARTOŚCI, bez względu na to, czy jest on ograniczony, czy nieograniczony, w dowolnym czasie. Podobnie IMPORTACO S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lokalizacji ZAWARTOŚCI na stronie internetowej oraz konfiguracji dostępu do niej, w dowolnym momencie.

Własność intelektualna

IMPORTACO S.A. jest wyłącznym licencjobiorcą praw własności intelektualnej strony https://www.itac-food.com/. Wszelkie prawa własności intelektualnej do tej witryny i poszczególnych stron internetowych, które do niej należą, a także do elementów zawartych w niniejszym dokumencie oraz ich stron internetowych (w tym między innymi projektu graficznego, kodu źródłowego, logo, treści, obrazów, tekstu, grafiki, ilustracji, zdjęć, baz danych i innych elementów pojawiających się na stronie internetowej), o ile nie wskazano inaczej, są w całości własnością Portalu lub stron trzecich i nie mogą być kopiowane, odsprzedawane, wykorzystywane, kopiowane w całości lub częściowo bez zezwolenia od firmy Cuestión Publicidad SL, w przeciwnym razie zostaną podjęte odpowiednie działania prawne. W tym sensie właściciel tej strony wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa.
Podobnie, wszystkie nazwy marek, domeny, znaki handlowe lub znaki wyróżniające dowolnego rodzaju znajdujące się na Witrynie i jej stronach internetowych są chronione przez prawo.
Właściciel strony nie udziela użytkownikowi żadnego rodzaju licencji ani upoważnienia do publicznego i/lub komercyjnego wykorzystywania elementów objętych jego prawami własności intelektualnej lub jakimikolwiek innymi prawami związanymi z tą witryną, jej stronami internetowymi i usługami tam oferowanymi. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych elementów i usług tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, w związku z czym jest surowo zabronione wykorzystywanie jakiejkolwiek części tej witryny i jej stron internetowych do celów publicznych lub komercyjnych, dystrybucji, komunikacji publicznej, w tym udostępniania lub modyfikacji czy dekompilacji bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Witryny.
Z tego powodu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopiowanie, dystrybucja, marketing, przetwarzanie i, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie inne formy wykorzystania, w ramach dowolnej procedury, jakiejkolwiek części zawartości tej witryny i jej stron internetowych stanowią naruszenie praw własności intelektualnej. właścicieli.

Zawartość

Ta strona internetowa zawiera informacje o produktach, przeznaczone do publicznej wiadomości i podlegające warunkom i zasadom określonym w każdym czasie, dostępnym na tej stronie, która podlega obowiązującym przepisom prawa.

Dostęp i korzystanie

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostęp i wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, treści i usług zgodnie z prawem, niniejszym komunikatem prawnym, zasadami dobrej wiary, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym Podobnie, użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze strony internetowej, ani z usług w niej przewidzianych, do celów przeciwnych do opisanych w niniejszym komunikacie prawnym lub nielegalnych, aby szkodzić interesom lub prawom osób trzecich lub postępować w jakikolwiek inny sposób, który mógłby spowodować szkody, uczynić bezużyteczną lub pogorszyć stronę internetową lub jej usługi bądź utrudniać normalne korzystanie z witryny przez innych użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie działania szkodliwe dla www.importaco.es są zabronione.
Podobnie, użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, nie zmieniać, nie usuwać czy w inny sposób nie niszczyć danych, programów lub dokumentów elektronicznych i innych przedmiotów znajdujących się na tej stronie.
Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać dostępu do usług innym użytkownikom poprzez masowe zużycie zasobów komputera, za pośrednictwem których właściciel witryny świadczy usługi, lub angażować się w działania powodujące uszkodzenia, przerywy lub generujące błędy we wspomnianych systemach.
Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, formantów ActiveX ani żadnych logicznych urządzeń lub ciągów znaków, które mogą spowodować jakąkolwiek zmianę w systemach komputerowych właściciela strony lub obsługiwanych stron.

Odpowiedzialność

https://www.itac-food.com/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być wyrządzone użytkownikom tej strony internetowej lub innym osobom, spowodowane ich bezprawnym lub nieuprawnionym użyciem, lub za treści i informacje dostępne lub w nich zawarte.

Odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną za naruszenia, które mogą zostać popełnione lub szkody, które mogą zostać spowodowane przez korzystanie ze strony internetowej, a właściciel strony internetowej, jej akcjonariusze, spółki grupy, współpracownicy, pracownicy i przedstawiciele są zwolnieni od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia spowodowanego działaniami użytkownika.
Właściciel strony internetowej podejmuje wszelkie uzasadnione starania i środki w celu zapewnienia aktualności certyfikowanych informacji na stronie internetowej. Jednak właściciel strony internetowej nie daje żadnych gwarancji na brak błędów, możliwych niedokładności i/lub pominięć w treściach dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej.
Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub działań prawnych, na drodze sądowej lub pozasądowej, wniesionych przez osoby trzecie przeciwko właścicielowi strony internetowej w związku z jej użytkowaniem przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wydatki, koszty i rekompensaty wymagane od właściciela strony internetowej na podstawie takich roszczeń lub działań prawnych.

Odpowiedzialność za działanie strony internetowej

Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, zaniechania, przerwy, wirusy komputerowe, usterki telefoniczne lub rozłączenia w działaniu elektronicznego systemu operacyjnego, spowodowane przyczynami niezależnymi od właściciela witryny.
Podobnie, właściciel strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z opóźnień lub blokad w funkcjonalnym działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych wadami lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, lub odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez strony trzecie w wyniku nielegalnego kontrolowania strony roboczej właściciela.
Właściciel strony internetowej jest tymczasowo uprawniony do zawieszenia, bez wcześniejszego powiadomienia, dostępu do strony internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, napraw, aktualizacji lub ulepszeń.

Odpowiedzialność za linki

Linki znajdujące się na stronie internetowej oraz na należących do niej stronach internetowych mogą przekierowywać użytkownika do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie.
Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza jego witryną i należącymi do niej stronami internetowymi, zważywszy, że funkcja linków służy wyłącznie informowaniu użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji dotyczących określonego tematu.
Właściciel strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wspomnianych linków, za wyniki uzyskane za pośrednictwem tych linków, prawdziwość i legalność treści lub informacji, do których można uzyskać dostęp, lub za szkody wyrządzone użytkownikowi wynikłe ze znalezionych informacji na przekierowanej stronie.

Usługi

https://www.itac-food.com/ może zawiesić dostęp do swojej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania i tymczasowo, z przyczyn technicznych i jakiegokolwiek innego rodzaju powodów, i może jednostronnie zmienić warunki dostępu i dowolną część treści w niniejszym dokumencie.

Ochrona danych

Zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (hiszp. LOPD), dane dostarczone przez użytkownika zostaną zawarte w pliku komputerowym, który będzie używany wyłącznie do opisanego celu, zgodnie z legendą dołączoną do każdego formularza. Dane są gromadzone za pośrednictwem odpowiednich formularzy, które zawierają wyłącznie pola wymagane do dostarczenia usługi wymaganej przez użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnie z hiszpańskim dekretem królewskim 994/1999 z dnia 11 czerwca, przy zastosowaniu koniecznych środków ostrożności w celu uniknięcia zmian, utraty, wykorzystania lub nieuprawnionego dostępu stron trzecich, które mogą mieć inne cele niż te, na które zezwala użytkownik. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, http://importaco.es zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych osobowych oraz obowiązku przechowywania ich, a także podejmie niezbędne środki w celu zapobiegania ich modyfikowaniu, utracie, obsłudze i/lub nieuprawnionemu użyciu, biorąc pod uwagę stan technologii.
Wreszcie, użytkownik może skorzystać ze swoich praw do sprzeciwu, dostępu, poprawiania i anulowania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych (hiszp. LOPD), lub do jakichkolwiek osobistych roszczeń lub komentarzy, za które w żadnych okolicznościach nie zostanie wniesiona żadna opłata.
Podobnie, zgodnie z rozporządzeniem 34/2002 ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (hiszp. LSSICE), https://www.itac-food.com/ nie wysyła żadnych wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, które nie zostały autoryzowane przez użytkowników. W przypadku gdy https://www.itac-food.com/ ma wyraźną zgodę adresata na otrzymywanie wiadomości marketingowych drogą elektroniczną, słowo „reklama” pojawi się na początku wiadomości.

Kwestie ogólne

Wszelkie spory dotyczące strony internetowej https://www.itac-food.com/ podlegają prawu hiszpańskiemu, a wszelkie spory związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej rozstrzygają sądy właściwe miejscu zamieszkania użytkownika. Wchodząc na stronę https://www.itac-food.com/, akceptujesz wszystkie wymienione wyżej warunki.